پروژه 5

پروژه اجرا شده برای برج آقای محمودی

تاریخ اجرا: 5 آبان 1402

کد کورین استفاده شده: snow a-801

مدت زمان انجام پروژه: 2 روز

مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 6
پروژه 4