پروژه 4

 

 

پروژه اجرا شده نصاب:آقای قربانی

تاریخ اجرا: 5 آبان 1402

کد کورین استفاده شده: …

مدت زمان انجام پروژه: 2 روز

مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 5
پروژه 3