پروژه 3

پروژه اجرا شده شاهد مجری:آقای اعیازی

تاریخ اجرا: 29 آبان1402

کد کورین استفاده شده: کورین دانه دار و استیل

مدت زمان انجام پروژه: 2 روز

مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 4
پروژه 2