پروژه 1

پروژه اجرا شده نصاب:آقای دست پیمان

تاریخ اجرا: 5 آبان 1402

کد کورین استفاده شده:

مدت زمان انجام پروژه: 2 روز

مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 2