پروژه 2

پروژه اجرا شده شهدا – آقای تدینی

تاریخ اجرا: 10 آبان 1402

کد کورین استفاده شده: کورین دانه دار

مدت زمان انجام پروژه: 2 روز

مقدار کورین استفاده شده: 3 صفحه

پروژه 3
پروژه 1